Các mẫu , biểu

04/12/2023

Các mẫu biểu 

1. Mẫu phiếu đề nghị bổ sung tài liệu theo yêu cầu (dành cho tất cả các đối tượng bạn đọc) Tải về 

2. Mẫu phiếu nộp lưu chiểu tài liệu nội sinh (dành cho sinh viên, học viên) Tải về 

3. Mẫu phiếu nộp phạt (bạn đọc vi phạm chính sách mượn trả tài liệu) Tải về 

4. Mẫu phiếu đề xuất sao chụp tài liệu (dành cho cán bộ, giảng viên) Tải về 

5. Mẫu phiếu đề nghị sao chụp tài liệu hàng ngày (dành cho cán bộ, giảng viên) Tải về