Services


Mượn - Trả tài liệu

Dịch vụ áp dụng cho tất cả các đối tượng là: Sinh viên, cán bộ, giảng viên

Gia hạn tài liệu

Gia hạn tài liệu là dịch vụ cho phép bạn đọc gia hạn tài liệu theo từng kiểu bạn đọc

Tư vấn hỗ trợ thông tin

Thư viện sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn đọc về kiến thức tổng quát, giáo trình, tài liệu tham khảo và các thắc mắc khác liên quan đến thư viện

Dịch vụ đào tạo kiến thức thông tin

Các lớp đào tạo kiến thức thông tin được tổ chức nhằm giúp sinh viên, giảng viên và cán bộ trong Khoa nâng cao hiểu biết về nguồn thông tin, tài liệu sẵn có trong thư viện, kỹ năng thẩm định, đánh giá và khai thác thông tin một cách hiệu quả, và các kỹ năng hỗ trợ học tập, nghiên cứu và giảng dạy, cụ thể:

Koha Standard

Koha Standard là gói dịch vụ cấu hình các phân hệ nghiệp vụ của phần mềm quản trị thư viện Koha theo đặc tính của mỗi thư viện. Đội ngũ chuyên gia của Koha Việt Nam sẽ phối hợp với thư viện để phân tích hiện trạng quản lý, khai thác, sử dụng và nhu cầu trong tương lai để từ đó đưa ra các phương án cấu hình, cài đặt tương ứng.

Koha Tranning

Koha Training là gói dịch vụ đào tạo cho các thư viện đã, đang hoặc có nhu cầu sử dụng phần mềm quản trị thư viện Koha. Mục tiêu của các khóa đào tạo là giúp cho thư viện làm chủ về mặt công nghệ, quản trị, vận hành của phần mềm Koha, từ đó áp dụng các tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện phù hợp với tiêu chuẩn của Việt Nam và Thế giới.